Nyheter Fler nyheter

lulea-c-1_w1100_h571sök+i+kommunens+diarium

Geosigma etablerar kontor i Luleå!

Under hösten etablerar Geosigma kontor i Luleå. Redan 17 juli börjar vår förste man på plats, Daniel Ask, som är ledande specialist på bergmekaniska mätningar. Satsningen ligger helt i linje med vår strävan att vara ett nischat specialistföretag inom miljö, mark, berg och vatten. Vi hoppas med etableringen att ytterligare stärka våra goda kontakter med gruvbransch, vindkraft och vattenkraft i regionen. Vill du vara med och bygga vårt kontor i Luleå? Hör av dig till oss!

Läs mer

Referensprojekt Fler projekt

Spritlager

Geosigma tömmer spritlager

Ge­o­sig­ma an­li­tas som tek­nik­stöd vid berg­ar­be­ten vid om­bygg­nad av Vin- och sprit­cen­t­ra­lens gam­la la­ger vid Års­ta­dal. JM äg­er nu fas­tighe­ten vid Lil­jeholms­ka­jen, som ex­plo­a­te­ras och kom­mer att rym­ma ca 1400 bo­stä­der… Läs mer →
Nord Min Råd Logga

Geosigma rådgivare till Nordiska ministerrådet

Nor­dis­ka Mi­nis­ter­rå­det fi­nan­si­e­rar ett upp­d­rag där Ge­o­sig­ma har an­li­tats för att ut­vär­de­ra de oli­ka si­mu­le­rings­s­ce­na­ri­er som an­vänds i sam­band med re­gi­st­re­ring av växt­skydds­me­del i Nor­den och de bal­tis­ka… Läs mer →
Tjära1jpg

Geosigma utreder tjärfabriker i Gävleborg

Ge­o­sig­ma har av Läns­sty­rel­sen i Gäv­le­borg fått i upp­d­rag att ut­fö­ra öv­er­sikt­li­ga mil­jö­tek­nis­ka mar­k­un­der­sök­ning­ar vid tre fö­re det­ta tjär­fa­bri­ker. Syf­tet med un­der­sök­ning­ar­na är dels att pri­o­ri­te­ra… Läs mer →
CIMG7603

Geosigma gör Ingenting

Geosigma medverkar med bergteknisk kompetens i exploateringsarbeten inom området ”Ingenting” i Solna stad. Ingenting ligger strax norr om postens huvudkontor i Solna… Läs mer →