Nyheter Fler nyheter

Posiva logga

Geosigma anlitas av Posiva Oy

Geosigma anlitas av Posiva Oy för att med hjälp av spårförsök (INEX Phase II) undersöka bergets förmåga att motstå förändringar i vattenkemin – framför allt redox, pH och syrgashalt - när nederbördsvatten infiltrerar i berggrundens sprickor.

Läs mer
lulea-c-1_w1100_h571sök+i+kommunens+diarium

Geosigma etablerar kontor i Luleå!

Un­der hös­ten eta­b­le­rar Ge­o­sig­ma kon­tor i Lu­leå. Re­dan 17 ju­li bör­jar vår förs­te man på plats, Da­ni­el Ask, som är le­dan­de spe­ci­a­list på berg­me­ka­nis­ka mät­ning­ar. Sats­ning­en lig­ger helt i lin­je med vår sträv­an att va­ra ett ni­schat spe­ci­a­list­fö­r­e­tag in­om mil­jö, mark, berg och vat­ten. Vi hop­pas med etab­le­ring­en att yt­ter­li­ga­re stär­ka vå­ra go­da kon­tak­ter med gruvb­ransch, vind­k­raft och vat­ten­k­raft i re­gi­o­nen. Vill du va­ra med och byg­ga vårt kon­tor i Lu­leå? Hör av dig till oss!

Referensprojekt Fler projekt

Spritlager

Geosigma tömmer spritlager

Ge­o­sig­ma an­li­tas som tek­nik­stöd vid berg­ar­be­ten vid om­bygg­nad av Vin- och sprit­cen­t­ra­lens gam­la la­ger vid Års­ta­dal. JM äg­er nu fas­tighe­ten vid Lil­jeholms­ka­jen, som ex­plo­a­te­ras och kom­mer att rym­ma ca 1400 bo­stä­der… Läs mer →
Nord Min Råd Logga

Geosigma rådgivare till Nordiska ministerrådet

Nor­dis­ka Mi­nis­ter­rå­det fi­nan­si­e­rar ett upp­d­rag där Ge­o­sig­ma har an­li­tats för att ut­vär­de­ra de oli­ka si­mu­le­rings­s­ce­na­ri­er som an­vänds i sam­band med re­gi­st­re­ring av växt­skydds­me­del i Nor­den och de bal­tis­ka… Läs mer →
Tjära1jpg

Geosigma utreder tjärfabriker i Gävleborg

Ge­o­sig­ma har av Läns­sty­rel­sen i Gäv­le­borg fått i upp­d­rag att ut­fö­ra öv­er­sikt­li­ga mil­jö­tek­nis­ka mar­k­un­der­sök­ning­ar vid tre fö­re det­ta tjär­fa­bri­ker. Syf­tet med un­der­sök­ning­ar­na är dels att pri­o­ri­te­ra… Läs mer →
CIMG7603

Geosigma gör Ingenting

Geosigma medverkar med bergteknisk kompetens i exploateringsarbeten inom området ”Ingenting” i Solna stad. Ingenting ligger strax norr om postens huvudkontor i Solna… Läs mer →