Nyheter Fler nyheter

Geokopter

Geosigma har högtflygande planer – Geokopter!

Geosigma kompletterar sitt tjänsteutbud med en UAV– Aibotix X6 från Leica Geosystems. Det är den första i Sverige i sitt slag och den är utrustad med världsledande teknologi som stödjer verksamhetens behov av inspektion, inventering, inmätning och dokumentation av geologiska och tekniska förhållanden.

Läs mer
Höst

Geosigma utför MIFO Inventeringar

Under hösten 2013 har Geosigma inventerat sedimenten i ca 65 sjöar, vattendrag och vikar i Stockholms län med Länsstyrelsen i Stockholms län som uppdragsgivare. Uppdraget syftade till att göra en översiktlig sammanställning över de sedimentobjekt som misstänks vara mest förorenade i länet och att prioritera dessa inbördes.

Läs mer

Referensprojekt Fler projekt

Spritlager

Geosigma tömmer spritlager

Ge­o­sig­ma an­li­tas som tek­nik­stöd vid berg­ar­be­ten vid om­bygg­nad av Vin- och sprit­cen­t­ra­lens gam­la la­ger vid Års­ta­dal. JM äg­er nu fas­tighe­ten vid Lil­jeholms­ka­jen, som ex­plo­a­te­ras och kom­mer att rym­ma ca 1400 bo­stä­der… Läs mer →
Nord Min Råd Logga

Geosigma rådgivare till Nordiska ministerrådet

Nor­dis­ka Mi­nis­ter­rå­det fi­nan­si­e­rar ett upp­d­rag där Ge­o­sig­ma har an­li­tats för att ut­vär­de­ra de oli­ka si­mu­le­rings­s­ce­na­ri­er som an­vänds i sam­band med re­gi­st­re­ring av växt­skydds­me­del i Nor­den och de bal­tis­ka… Läs mer →
Tjära1jpg

Geosigma utreder tjärfabriker i Gävleborg

Ge­o­sig­ma har av Läns­sty­rel­sen i Gäv­le­borg fått i upp­d­rag att ut­fö­ra öv­er­sikt­li­ga mil­jö­tek­nis­ka mar­k­un­der­sök­ning­ar vid tre fö­re det­ta tjär­fa­bri­ker. Syf­tet med un­der­sök­ning­ar­na är dels att pri­o­ri­te­ra… Läs mer →
CIMG7603

Geosigma gör Ingenting

Geosigma medverkar med bergteknisk kompetens i exploateringsarbeten inom området ”Ingenting” i Solna stad. Ingenting ligger strax norr om postens huvudkontor i Solna… Läs mer →