Nyheter Fler nyheter

shutterstock_81583735_BERG

Geosigma söker erfaren gruppchef Berg i Stockholm

Ge­o­­­si­g­­­ma ut­­­­­för berg­­­tek­­­nis­­­ka un­­­der­­­sök­­­ning­­­ar, tillståndsbedömningar, ut­­­­­red­­­ning­­­ar och pro­­­jek­­­te­ring åt bå­­de pri­va­­ta och of­­fen­t­­li­ga be­­stäl­la­­re. Kun­­der och upp­d­­rag finns öv­­er he­­la Sve­ri­ge och vi job­­bar nä­­ra vå­­ra slut­kun­­der i ett öm­­se­­si­­digt för­tro­en­­de.

Läs mer

Referensprojekt Fler projekt

Spritlager

Geosigma tömmer spritlager

Ge­o­sig­ma an­li­tas som tek­nik­stöd vid berg­ar­be­ten vid om­bygg­nad av Vin- och sprit­cen­t­ra­lens gam­la la­ger vid Års­ta­dal. JM äg­er nu fas­tighe­ten vid Lil­jeholms­ka­jen, som ex­plo­a­te­ras och kom­mer att rym­ma ca 1400 bo­stä­der… Läs mer →
Nord Min Råd Logga

Geosigma rådgivare till Nordiska ministerrådet

Nor­dis­ka Mi­nis­ter­rå­det fi­nan­si­e­rar ett upp­d­rag där Ge­o­sig­ma har an­li­tats för att ut­vär­de­ra de oli­ka si­mu­le­rings­s­ce­na­ri­er som an­vänds i sam­band med re­gi­st­re­ring av växt­skydds­me­del i Nor­den och de bal­tis­ka… Läs mer →
Tjära1jpg

Geosigma utreder tjärfabriker i Gävleborg

Ge­o­sig­ma har av Läns­sty­rel­sen i Gäv­le­borg fått i upp­d­rag att ut­fö­ra öv­er­sikt­li­ga mil­jö­tek­nis­ka mar­k­un­der­sök­ning­ar vid tre fö­re det­ta tjär­fa­bri­ker. Syf­tet med un­der­sök­ning­ar­na är dels att pri­o­ri­te­ra… Läs mer →
CIMG7603

Geosigma gör Ingenting

Geosigma medverkar med bergteknisk kompetens i exploateringsarbeten inom området ”Ingenting” i Solna stad. Ingenting ligger strax norr om postens huvudkontor i Solna… Läs mer →